چاپ

 

 

 

مدارک صدور کارت مباشرت

  1.  معرفی نامه از متصدی واحد صنفی
  2.  کپی تمام صفحات شناسنامه
  3.  کپی کارت ملی (پشت رو )
  4.  کپی کارت پایان خدمت
  5.  عکس 4*3 شش قطعه