نکات مالیاتی که لازم است بدانیم...*

▫️ *برابر ابلاغیه های اخیر سازمان امور مالیاتی، عموم مودیان مالیاتی توجه داشته باشند همه ی اوراق مالیاتی صادره از اول شهریور ماه ۱۴۰۱ در حساب کاربری آنان قرار می گیرد.*

????در طرح جدید ابلاغ الکترونيکی اوراق مالياتی، برابر دستورالعمل های شماره ۵۳۱ مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۴۰۱ و نیز ۵۳۵ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۴۰۱ و همچنین رفع ابهام موضوع نامه شماره ۳۲۸۲۶ مورخ ۱/ ۶/ ۱۴۰۱، از اول شهريور ۱۴۰۱ ابلاغ الکترونيکی جايگزين ابلاغ دستی اوراق مالياتی شده است.

????مؤديان مالياتی می توانند [ و البته الزاماً ] با فعالسازی ابلاغ الکترونيکی در درگاه ملی خدمات الکترونيک سازمان امور مالياتی به نشانی My.tax.gov.ir اوراق مالياتی خود را بدون مراجعه حضوری به ادارات امور مالياتی دريافت و مشاهده نمايند.

????اوراق مالياتی مؤديان به صورت خودکار بر روی حساب کاربری آنان بارگذاری شده و پيامک اطلاع رسانی نيز ارسال می شود.

????پس از بارگذاری اوراق، ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود، اوراق مذکور را مشاهده نمايند. رؤيت برگه در حکم ابلاغ می باشد و مهلت مؤديان برای اقدامات قانونی مربوط، از اين تاريخ آغاز می شود.

????چنانچه مؤدی ظرف ۱۰ روز جهت مشاهده برگه، به حساب کاربری خود مراجعه ننمايد، روز يازدهم به عنوان تاريخ ابلاغ به مؤدی در نظر گرفته می شود.

????در صورتی که روز يازدهم با تعطيل/تعطيلات رسمی/عمومی مصادف شود، اولين روز کاری بعد از تعطيل/تعطيلات مزبور به عنوان روز ابلاغ [ به شخص مودی ] محسوب خواهد شد و مهلت های قانونی واکنش به اوراق مالياتی بر مبنای آن در نظر گرفته می شود.