خلاصه ای از تاریخچه اتحادیه :

 

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برقی در سال 1344 به شماره ثبت 66 وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس گردید و در سال 1382 با توجه به تصمیمات سازمان بازرگانی استان تهران به چهار اتحادیه منفک گردید .

اولین انتخابات هیات مدیره  صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی ، تهویه مطبوع ، لباسشویی و قطعات یدکی تهران منفک شده و از اتحادیه لوازم برقی ، در سال 1382 انجام شد و پروانه فعالیت این اتحادیه به پیش شماره 5513 / 86 117 مورخ  1386/04/11 در وزارت بازرگانی ( سازمان بازرگانی استان تهران) ثبت گردیده است .

آخرین هیئت مدیره اتحادیه نیز در تاریخ 1394/09/15 با عضویت آقایان علی جمالی ریاست اتحادیه ، بهمن بصره ئی زاد نائب رئیس اول ، عباس شفیعی  نائب رئیس دوم ، سید علی اصغر خوب خصلت خزانه دار ، مجید مجلسی کوپایی دبیر و عبدالحسین یوسف نیا بازرس ، اعضای هئیت مدیره اتحادیه را تشکیل می دهد.