چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مشخصات آرايش لوله هاي دستگاه هاي شركت تبادل كار

 

- عامل اصلي در كاهش انتقال حرارت از فين ها ، لايه مرزي است كه بر روي فين ها توسط هواي گذرا تشكيل مي شود. اين لايه مرزي مانند يك عايق روي فين عمل ميكند و به شدت انتقال حرارت كل دستگاه را كاهش مي دهد. لبه هاي فين هاي توليدي شركت تبادل كار داراي كنگره هايي است كه جريان هوا را مغشوش كرده (Turbulence) و تشكيل لايه مرزي را به طور موثر كاهش مي دهد.

كنگره هاي لبه هاي فين باعث اغتشاش هواي ورودي شده وهمراه با آرايش مثلثي  (Staggered) لوله ها باعث افزايش پديده اغتشاش شده و همچنين از ايجاد نقاط كور در پشت لوله ها جلوگيري مي كند. هر چقدر كه هواي بيشتري با لوله هاي كويل در تماس باشد، بازده اي بيشتري از سطح كويل به دست مي آيد. آرايش مثلثي لوله ها باعث مي شود كه تمامي لوله ها در معرض گذر هواي مغشوش قرار بگيرند و لذا بازده اي كل دستگاه افزايش مي يابد. فاصله مركز تا مركز لوله ها طوري طراحي شده اند كه در واحد سطح حداكثر تعداد لوله قرار گرفته و لذا حجم داخلي دستگاه افزايش يافته و متعاقبا بازدهي بيشتري را ارائه مي دهد.

اگر آرايش لوله ها به صورت خطي باشد  (in line) ، مقداري از هوا از فاصله ميان دو لوله بدون تماس با سطح آن عبور كرده و در نتيجه در واحد سطح كويل كارايي دستگاه كاهش مي يابد.

 

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید .