هیئت مدیره و پرسنل اتحادیه صنایع برودتی از شما جهت بازدید از سایت اتحادیه تشکر و قدردانی مینماید.